Tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Rekisterinpitäjä voi ajoittain muuttaa tietosuojakäytäntöjä sekä tätä tietosuojaselostetta. Asiakkaan kannattaa tutustua tietosuojakäytäntöihin säännöllisesti.
Laatimispäivä 1.10.2023
1. Rekisterinpitäjä
Saanamintkoru 
Y-tunnus
saanamintkoru@hotmail.com
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Saana Kemppainen 
Saanamintkoru 
saanamintkoru@hotmail.com
3. Rekisterin nimi
Saanamintkoru verkkokaupan asiakasrekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Saanamintkorun omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Asiakasrekisterin tietoja käytetään tuotetarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseen, kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.
Saanamintkoru saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
5. Rekisterin sisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Tiedot käsitellyistä tilauksista
• Tilausten Postin seurantatiedot
• Tiedot markkinointiluvista ja -kielloista
6. Rekisterin tietolähteet
Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot ja tekemät tilaukset verkkokaupassa.
7. Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan kun Saanamintkorulla ja asiakkaalla on voimassa oleva keskinäinen sopimus ja/tai suostumus. Tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen voimassa olevan lainsäädännön asettamien velvollisuuksien, kuten esim. kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.
8. Evästeiden käyttö
Saanamintkoru käyttää verkkokaupassaan ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla yritys pystyy jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Osa evästeistä on pakollisia sivuston käytön kannalta. Esimerkiksi ostoskorin toiminnot ja asiakkaan tunnistaminen eivät toimi ilman niitä. Evästeiden tarkoitus onkin parantaa verkkosivustojen toimintaa ja tehdä ostokokemuksesta mahdollisimman miellyttävä. Selaimen evästeet on helppo poistaa.

Saanamintkoru voi lisäksi käyttää verkkokaupassaan analytiikkatyökaluja, kuten Google Analyticsia ja Facebookin seurantapikseliä.

9. Tietojen luovutus
Saanamintkoru voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille asiakastilausten toimittamista varten. Yrityksen yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Saanamintkoru voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan teknisesti käsitellä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. ”Oikeus tulla unohdetuksi” pätee kuitenkin vain silloin, kun rekisterinpitäjällä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa asiakkaan henkilötietojen käsittelyä.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).